qqcandychen
qqcandychen

G14使用第一天,心得如下:机身发烫,电池悲剧,程序意外终止···········总之就是一款相当吭爹的手机!!!!!!

lihao
李好砸了。2011-07-03 13:55:29
qqcandychen
松鼠李好55555555,叔,肿麽办····2011-07-03 13:57:28
lihao
李好松鼠买新的啊。2011-07-03 14:00:20
qqcandychen
松鼠李好还有比G14更新的??!!!2011-07-03 14:01:52
rockpri
喵小仙儿~一刀砍史它2011-07-03 14:05:21
lihao
李好sensation2011-07-03 14:14:40
qqcandychen
松鼠李好G14就是啊······2011-07-03 14:45:00