rockpri
rockpri

去某店吃饭,点了炒意粉,发现没叉子便询问之…答曰,这个是不用叉子的…用筷子…昏倒…

Halai
入乡随俗2010-08-22 10:02:44
Dew
Dew("▔□▔)......2010-08-22 10:05:23
wumin
wumin额。。。。2010-08-22 10:05:36
miaomiaomiemie
喵喵咩咩下次你和他讲,我不会用筷子,叉子党,拿叉子来 ~2010-08-22 10:13:56
L
L自备2010-08-22 10:14:54
angelcn
兔控哈哈...这个很搞笑....话说起来,我突然也很想吃意粉呢...我喜欢那些芝士的味道..2010-08-22 11:25:38