shana
shana

LUST,Gluttony,Envy,Greed,.Sloth,Pride,Wrath……

soga
木偶 七宗罪……2011-08-10 10:19:26
shana
√僾ˉ殇ㄋ木偶 恩,是的2011-08-10 10:43:04