Forgot password?
summerice
summerice

滚吧

我不累 我不恨 也不后悔
我不渴 我不烦 也没感觉
我不痛 我不苦 也不寂寞
我不走 我不动 我不出去
我不傻 我不笨 我不呼吸
我不问 我不吵 我没情绪