taozi
taozi

明天要加班(╯‵□′)╯︵┴─┴

bobo10247
好人和桃子加油!2016-10-15 13:07:09
taozi
桃子好人和我明天早餐多放点酱油2016-10-15 13:32:06
bobo10247
好人和桃子為什麼是醬油?2016-10-15 15:22:02
taozi
桃子好人和煮面要加点酱油2016-10-16 05:55:05
bobo10247
好人和桃子灑點鹽吧2016-10-16 14:05:53
Clannad
Clannad桃子蓝瘦,香菇2016-10-17 12:33:51
taozi
桃子Clannad香姑2016-10-18 03:59:21