Forgot password?
taxqdcom1
taxqdcom1

滞纳金是否允许在企业所得税前扣除

  【问题】

   企业因未按规定期限纳税所产生的滞纳金是否允许在企业所得前扣除?

   【解答】

   《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除:

   (一)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;

   (二)企业所得税税款;

   (三)税收滞纳金;

   (四)罚金、罚款和被没收财物的损失;

   (五)本法第九条规定以外的捐赠支出;

   (六)赞助支出;

   (七)未经核定的准备金支出;

   (八)与取得收入无关的其他支出。

    提示:企业所得税前不得扣除。
    

    文章转载来源  http://taxqdcom.diandian.com/post/2013-02-27/40048506922