tsumi
tsumi

早安啊(大家起床了嗎?

早安啊(大家起床了嗎?
8200503
悠響NA早~2016-04-05 05:55:40
tsumi
NA悠響最近都沒找我OAO2016-04-05 11:08:55
8200503
悠響NA诶是嘛xD可能是最近比較忙哈哈2016-04-05 15:01:05
tsumi
NA悠響都沒有找NA2016-04-05 17:01:31
8200503
悠響NA抱歉抱歉真賴我…忙暈了我xD2016-04-05 17:16:00
dake407
等一只猫NA胸好大2016-05-29 16:45:32
tsumi
NA等一只猫我的沒有那麼大 (ˊ● ω ●ˋ)2016-05-31 09:07:21
dake407
等一只猫NA有多大2016-06-01 09:08:55
tsumi
NA等一只猫C以下2016-06-01 11:45:13
dake407
等一只猫NA我也c以下 哈哈2016-06-02 14:13:45