wacklau
wacklau

传闻说下午不上课 XD

kana
kana今天不是法定假日么…2011-04-03 02:26:41
wacklau
Bunken Liukana啧啧啧~NONONO~不可以拿法律当挡箭牌滴~俺们学校规定明天放假~2011-04-03 02:29:05
kana
kanaBunken Liu……内啥你高三啊?2011-04-03 02:51:14
wacklau
Bunken Liukana高二~2011-04-03 02:52:08
kana
kanaBunken Liu( ̄. ̄)高二用得着这么拼么…我们高三都是按时放假的……2011-04-03 02:54:52
wacklau
Bunken Liukana还好吧,据说另外那俩高中昨儿下午就放假了~不过还好,不是减少~2011-04-03 02:59:07