wacklau
wacklau

天氣真好,要是能再熱一點就更好了。。。

DiDi
DiDi哈哈,同感啊2011-04-14 08:49:16
xiaoca
xiaoca我倒希望凉爽点···2011-04-14 09:11:07
wacklau
Bunken Liuxiaoca热一点才像夏天嘛2011-04-14 09:35:29
wacklau
Bunken LiuDiDi对吧对吧2011-04-14 09:37:28
xiaoca
xiaocaBunken Liu身子热了···让人受不了···2011-04-14 11:17:51
wacklau
Bunken Liuxiaoca是啊,真讓人受不了,多好哇2011-04-14 11:19:35
xiaoca
xiaocaBunken Liu你······>///<捂脸2011-04-14 11:21:15
wacklau
Bunken Liuxiaoca嘿嘿,真的好喜歡夏天這種炎熱的讓人受不了的感覺。。2011-04-14 11:25:07
xiaoca
xiaocaBunken Liu这种萝莉控式的宣言真的没问题吗?2011-04-14 11:27:33
wacklau
Bunken Liuxiaoca萝莉控?額。。。我是gay2011-04-14 11:28:51