Forgot password?
watashia
watashia

aki……邀请长啥样……

aki
akatsuki
收到豆邮没?
2010-12-24 14:26:36
watashia
喵喵akatsuki
没……
2010-12-24 14:27:08
aki
akatsuki
那我给你发~等下子。。
2010-12-24 14:37:49
aki
akatsuki喵喵
发了,去查收~~
2010-12-24 14:39:08
watashia
喵喵akatsuki
看到了,谢谢。不过这咋玩……
2010-12-24 14:42:40
aki
akatsuki喵喵
找条街住下吧,暂时没太多好玩的,和小组发帖差不多~~
2010-12-24 15:16:51