woshidabiantai
woshidabiantai

悲催的我,每年都要帮妹妹做寒暑假作业……孽障啊!四天四门,我压力好大,这难道是我从来不做暑假作业的报应吗……

wooden_sheep
额...怎么会这样.....2011-08-07 02:16:41
woshidabiantai
竺猪额...╮( ̄▽ ̄")╭ 。。。。。。2011-08-07 02:25:24