wumin
wumin

退休在家的人因为太闲了,所以什么鸡毛蒜皮的小事都要拿来骂人的吗?全家人每天都被骂好几次…以为自己真的成山寨王了?!

Dew
Dew连发三条( ̄▽ ̄")...2010-08-18 10:52:59
doomtoll
独木桃速度给老人家找点事干,钓鱼打牌玩电脑2010-08-18 11:42:37
wumin
wuminDew手机真的囧死我了。。。。2010-08-18 12:08:10
wumin
wumin独木桃他只喜欢看新闻。。。唉2010-08-18 12:08:44
doomtoll
独木桃wumin中央新闻台,凤凰新闻网24小时招呼2010-08-18 13:39:40