wumin
wumin

好吧~我又开始看小丸子了~~~

dianxincha
喵饭里一只兔纸喵一直在看,樱桃丸子还有侦探柯南(*/ω\*)2010-09-04 10:28:41
angelcn
兔控貌似最近很多人看小丸子和美少女战士呢..2010-09-04 10:41:21
hotaru
HOTARU小丸子是永遠的經典..2010-09-04 12:06:27
wumin
wumin兔控小丸子从毕业前夕就开始看了,翻看觉得比小时候看更加有感觉~2010-09-04 13:05:17
wumin
wuminHOTARU对啊!真的是经典中的经典!2010-09-04 13:05:37
wumin
wumin喵饭里一只兔纸喵小碗子真的超级好看!2010-09-04 13:06:31
dianxincha
喵饭里一只兔纸喵wumin恩恩,看了心情很愉快o(*≧▽≦)ツ2010-09-04 13:09:07