wumin
wumin

当我们把摇滚乐,这种以反叛和创新为道德底线的娱乐方式融入生活,并且把娱乐、思考、爱、自由自在视为人生大事的时候,我们就不可避免的年轻了。--严峻

akuma13s
Alare看来我这年轻人不年轻了2010-10-05 10:46:12
wumin
wuminAlare我这老人家还挺年轻的~~~呵呵~2010-10-05 10:55:19
akuma13s
Alarewumin您芳龄?2010-10-05 10:56:02
wumin
wuminAlare23~2010-10-05 10:59:44
akuma13s
Alarewumin姐姐您好。这里好多人23啊2010-10-05 12:29:05
wumin
wuminAlare(*^__^*) 嘻嘻……2010-10-05 12:54:55
akuma13s
Alarewumin2010-10-05 16:11:49