Forgot password?
wumin
wumin

当我们把摇滚乐,这种以反叛和创新为道德底线的娱乐方式融入生活,并且把娱乐、思考、爱、自由自在视为人生大事的时候,我们就不可避免的年轻了。--严峻

akuma13s
Alare
看来我这年轻人不年轻了
2010-10-05 10:46:12
wumin
wuminAlare
我这老人家还挺年轻的~~~呵呵~
2010-10-05 10:55:19
akuma13s
Alarewumin
您芳龄?
2010-10-05 10:56:02
wumin
wuminAlare
23~
2010-10-05 10:59:44
akuma13s
Alarewumin
姐姐您好。这里好多人23啊
2010-10-05 12:29:05
wumin
wuminAlare
(*^__^*) 嘻嘻……
2010-10-05 12:54:55
akuma13s
Alarewumin
2010-10-05 16:11:49