Forgot password?
wumin
wumin

老爸就翻女儿的垃圾看,老妈就日夜唠叨要卖掉女儿,这还让不让人活啊!?

hotaru
HOTARU
垃圾?
2010-10-06 04:01:12
wumin
wuminHOTARU
嗯,就是房间的垃圾桶啊,有一些胆子神马的,像私家侦探那样。。。。囧
2010-10-06 04:13:41
hotaru
HOTARUwumin
想不到老爸也會做老媽的事情...= =
2010-10-06 05:02:42
wumin
wuminHOTARU
你说我的生活多悲苦啊…
2010-10-06 08:26:31
hotaru
HOTARUwumin
同情你吶...抱抱..摸摸...乖..~
2010-10-06 08:27:19
wumin
wuminHOTARU
埋头~
2010-10-06 08:28:25