wumin
wumin

老爸就翻女儿的垃圾看,老妈就日夜唠叨要卖掉女儿,这还让不让人活啊!?

hotaru
HOTARU垃圾?2010-10-06 04:01:12
wumin
wuminHOTARU嗯,就是房间的垃圾桶啊,有一些胆子神马的,像私家侦探那样。。。。囧2010-10-06 04:13:41
hotaru
HOTARUwumin想不到老爸也會做老媽的事情...= =2010-10-06 05:02:42
wumin
wuminHOTARU你说我的生活多悲苦啊…2010-10-06 08:26:31
hotaru
HOTARUwumin同情你吶...抱抱..摸摸...乖..~2010-10-06 08:27:19
wumin
wuminHOTARU埋头~2010-10-06 08:28:25