wumin
wumin

豆瓣已经不再,转战围脖~~~

angelcn
兔控豆瓣最近怎么了?2010-06-06 07:52:55
wumin
wumin兔控豆瓣越来越没有原来的味道了。。。2010-06-06 14:28:38
angelcn
兔控wumin我很少去豆瓣....因为我到目前为止还弄不清楚它是一个什么类型的网站...╮( ̄▽ ̄")╭ 2010-06-06 14:55:50