xiaomiaomiao
xiaomiaomiao

谁能告诉我……bilibili.的账号……是!怎!么!申!请!的!!!

angelcn
兔控Widersehen……偶尔会开放注册的,等机会吧....2013-04-07 15:35:08
xiaomiaomiao
Widersehen……兔控偶尔是神马时候……2013-04-08 14:13:45
angelcn
兔控Widersehen……通常过节什么的都会开放...2013-04-08 15:18:18