xingfuli
xingfuli

晚上被麻麻逼迫着吃了两块粘了糖的年糕。。呜呜 好甜 我不爱吃甜食~~~麻麻是坏人~

lihao
李好哎呀,这谁家丫头啊,这么大个了还撒娇。2011-01-31 10:44:53
xingfuli
七七七月李好哼~~我是各种撒娇高手~哈哈哈 对着我的爸爸麻麻~~~2011-02-09 00:54:33
lihao
李好七七七月呃……2011-02-09 10:18:59