Xoxo
Xoxo

看到某女说感情受挫的聊天截图姐又笑了( # ▽ # )

angelcn
兔控贴出来看看....XD2010-09-15 14:17:39
Xoxo
张小宅兔控可是在喵友微博上怎么发发图片?新人求指教(#╯3╰#)2010-09-15 14:21:18
angelcn
兔控张小宅微博输入框左下角点日志模式,然后输入框的左下角的第一个图标就是插入图片了...选好文件后就会自动上传的..然后输入内容和标题按发表就OK了...2010-09-15 14:26:01
Xoxo
张小宅喵谢谢angelcn~ =3=2010-09-15 14:31:16