Forgot password?
Xoxo
Xoxo

很无趣的早恋截图.....

话说为什么是日志?乃不太喜欢写日志的说TAT很无趣的早恋截图.....
angelcn
兔控
啊啊...我小学也有一个同学叫“嘉文”的...XD
2010-09-15 14:35:14
Xoxo
张小宅兔控
乃不认识~╮(╯▽╰)╭
2010-09-15 14:41:29
angelcn
兔控张小宅
我也知道...毕竟城市都不同...╮(╯-╰)╭
2010-09-15 14:42:45
Xoxo
张小宅兔控
angelcn晚安~ 乃素托玛托酱~=3=
2010-09-15 14:44:43