yijing
yijing

为神马CATFAN首页出现了一只兔纸?

Mercy
Mercy已经没了吧,那个是中秋节的缘故~2011-09-14 00:17:40
angelcn
兔控是啊,中秋节有兔仔吧...(* ̄▽ ̄)y2011-09-14 02:41:08
beckham
贝壳同问,不过LS两位似乎解答了2011-09-14 11:11:22
yijing
YijingMercy还在啊还在。。。2011-09-15 14:21:15
yijing
Yijing兔控中秋都过完了喏2011-09-15 14:21:40
angelcn
兔控Yijing现在应该看不见了吧...o(╯□╰)o2011-09-15 14:25:03