Forgot password?
yimengrushi2010
yimengrushi2010

我如是等着你,仿佛一间孤寂的屋子,等到你愿意再次见我并活在我心中。在等候中,我的窗子一直痛着。 ——聂鲁达

zenne
已停用夕惕若
Fo U now
2012-05-08 04:52:47