Forgot password?
yoyo
yoyo

行雷闪电会出事~希望唔好出事.......

claymoer47
叮叮
外面好闪~~~
2011-06-25 17:36:05
yoyo
伽罗叮叮
素啊。。。所以我果断关电脑。。
2011-06-26 05:06:50
claymoer47
叮叮伽罗
嗯,所以我果断挂通宵下载了。。。
2011-06-26 05:20:12
yoyo
伽罗叮叮
难道挂通宵下载不用开电脑?
2011-06-26 05:35:27
claymoer47
叮叮伽罗
要啊。。。。我还跑出阳台吃公仔面,真闪。。。
2011-06-26 05:37:45