yqjun
yqjun

追完了腐国夏洛克一二季……我体内某些奇怪的东西才没有觉醒呢!!!QAQ

vegetht
vegethtY君整个人都腐坏掉了吗2013-02-19 08:19:56
yqjun
Y君vegetht才没有呢=w=2013-02-19 08:32:13
Giru
GiruY君叫你看腐国腐片2013-02-19 13:36:00
aquallor
sparrowY君在等霍比特人上映 - -2013-02-19 14:28:09
yqjun
Y君sparrow+12013-02-19 14:47:28