Forgot password?
yqjun
 1. 夜雨迷失

  [img src="https://catf.me/photos/a4945f28cb6a208075f1fb8ce2fe044f.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/b3bb5093594653dec068f0c846bdc968.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/90686040c4fcf3de194b14720785ce1c.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/5938633d5dd6937379597b33c8972b4f.jpg" width="1080" height="719"]
 2. 得知几年没联系的她结婚了,挺好的。
 3. [img src="https://catf.me/photos/3a2df31f9a97fcbdcb27f53a1dae9728.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/067d39136f2ef9878a2b24252fea4863.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/5422ee1dfd33efa8b82461faca75f629.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/92d4d47d4c4a7df9ecdaf2a810f076b4.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/6ed2174a22b577aa52e91deeb04f4288.jpg" width="719" height="1080"]
 4. 我周末才收拾好,它又出现了!是不被观察者意志所控制的衣服椅子怪(

  [img src="https://catf.me/photos/2fcc0f64c626a829e091a20c83b4163c.jpg" width="1080" height="762"]
 5. 听见涛声

  [img src="https://catf.me/photos/1b1b32a5730c1e822dc72b306874ff45.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/f6e49a7a00bdd394b528427157031530.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/1827c16cfe967e8fb2759dbe85d18f2e.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/62cef47c9d1fc7be66ccb16d6e3c45b0.jpg" width="1080" height="719"]
 6. 想窝成一团发一个下午的呆…

  [img src="https://catf.me/photos/601127a6faecf1b18c4667dd3c913dcc.jpg"]
 7. 我姐辞掉工作来了日本玩一个月,帮她拍照时发现自己真不懂拍人像……看来我还得各种学习人像……不然一辈子都别想接到人像单子……(其实我更想当风光狗啊……
 8. 向左走还是向右走(京都时代祭

  [img src="https://catf.me/photos/937b271bd29c8df5a1cc1e99fcadccf7.jpg" width="864" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/96a16ef437325e26dd50a55467468687.jpg" width="864" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/a0175bc07ebc0d0739f8fe1f13eb9d03.jpg" width="864" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/06403953c2305c85ae40de82c1bdecaf.jpg" width="864" height="1080"]
 9. 森見登美彦古本三冊

  [img src="https://catf.me/photos/7335043891e79b41b5bd6237545859a5.jpg" width="721" height="1080"]
 10. 京都的天,哭了

  [img src="https://catf.me/photos/ca2674fbe9e9b03ffa49c4975b87cc24.jpg" width="1080" height="1073"] [img src="https://catf.me/photos/902e6b6b82753431d7f1010c89cd83d7.jpg" width="1080" height="1073"]
 11. 去了京阿尼的送别式,差点就哭出来了……
 12. 光影

  [img src="https://catf.me/photos/86e10ca5bfb57f479aff0b53ea036d43.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/2e637cfc2b5be28640de354dbf3ef5af.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/d20cadf92dff25d22aca44cabe6cf530.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/3b6b8f9c5ec3d9ff5e49f6063b112530.jpg" width="719" height="1080"]
 13. 路过

  [img src="https://catf.me/photos/610479ef006733c4e7589e5839b1ac80.jpg" width="862" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/0959a7b803489c2ef4ffc9650669a262.jpg" width="862" height="1080"]
 14. 大扫除完已经傍晚了…
 15. 睡醒的午后,有种被世界抛弃的孤独感

  [img src="https://catf.me/photos/1c84f73904904e56530b6ae11caab4e3.jpg" width="1080" height="916"] [img src="https://catf.me/photos/fd307c1d434657a61530b588cf37959c.jpg" width="1080" height="916"]
 16. 孤独感写真

  [img src="https://catf.me/photos/df25dec1bfe9634e90322e438cbbbd1e.jpg" width="716" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/bf193ff07ca3294e518ead6ed563ea07.jpg" width="716" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/3d94f3c40a2fcd12ec98cf2d2002ce0c.jpg" width="716" height="1080"]
 17. Random 日常

  [img src="https://catf.me/photos/1609a3d5ca4bdf1643e0206949ea2051.jpg" width="1080" height="1624"] [img src="https://catf.me/photos/0fffffffb1691afc55fd5d33bd5761d7.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/d6585f53004fffd06f3d26661be7ea7e.jpg" width="1080" height="1618"] [img src="https://catf.me/photos/d7ba7929516451faf259830891db9516.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/98d28aef8d11109adb338af99b817f25.jpg"] [img src="https://catf.me/photos/3e0821fc732df37c0de683eb2dc5a391.jpg" width="1080" height="1926"] [img src="https://catf.me/photos/777ccca1b4c02638696726d29044cb4e.jpg" width="1080" height="864"]
 18. 周一的早上我只想摸鱼……
 19. 有一堆衣服,当观察者睡着不再观察的时候,他们会出现在椅子上。然而当观察者醒来进行观察的时候,他们又会回到床上。
More