Forgot password?
yqjun
 1. 听见涛声

  [img src="https://catf.me/photos/1b1b32a5730c1e822dc72b306874ff45.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/f6e49a7a00bdd394b528427157031530.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/1827c16cfe967e8fb2759dbe85d18f2e.jpg" width="1080" height="719"] [img src="https://catf.me/photos/62cef47c9d1fc7be66ccb16d6e3c45b0.jpg" width="1080" height="719"]
 2. 想窝成一团发一个下午的呆…

  [img src="https://catf.me/photos/601127a6faecf1b18c4667dd3c913dcc.jpg"]
 3. 我姐辞掉工作来了日本玩一个月,帮她拍照时发现自己真不懂拍人像……看来我还得各种学习人像……不然一辈子都别想接到人像单子……(其实我更想当风光狗啊……
 4. 向左走还是向右走(京都时代祭

  [img src="https://catf.me/photos/937b271bd29c8df5a1cc1e99fcadccf7.jpg" width="864" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/96a16ef437325e26dd50a55467468687.jpg" width="864" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/a0175bc07ebc0d0739f8fe1f13eb9d03.jpg" width="864" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/06403953c2305c85ae40de82c1bdecaf.jpg" width="864" height="1080"]
 5. 森見登美彦古本三冊

  [img src="https://catf.me/photos/7335043891e79b41b5bd6237545859a5.jpg" width="721" height="1080"]
 6. 京都的天,哭了

  [img src="https://catf.me/photos/ca2674fbe9e9b03ffa49c4975b87cc24.jpg" width="1080" height="1073"] [img src="https://catf.me/photos/902e6b6b82753431d7f1010c89cd83d7.jpg" width="1080" height="1073"]
 7. 去了京阿尼的送别式,差点就哭出来了……
 8. 光影

  [img src="https://catf.me/photos/86e10ca5bfb57f479aff0b53ea036d43.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/2e637cfc2b5be28640de354dbf3ef5af.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/d20cadf92dff25d22aca44cabe6cf530.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/3b6b8f9c5ec3d9ff5e49f6063b112530.jpg" width="719" height="1080"]
 9. 路过

  [img src="https://catf.me/photos/610479ef006733c4e7589e5839b1ac80.jpg" width="862" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/0959a7b803489c2ef4ffc9650669a262.jpg" width="862" height="1080"]
 10. 大扫除完已经傍晚了…
 11. 睡醒的午后,有种被世界抛弃的孤独感

  [img src="https://catf.me/photos/1c84f73904904e56530b6ae11caab4e3.jpg" width="1080" height="916"] [img src="https://catf.me/photos/fd307c1d434657a61530b588cf37959c.jpg" width="1080" height="916"]
 12. 孤独感写真

  [img src="https://catf.me/photos/df25dec1bfe9634e90322e438cbbbd1e.jpg" width="716" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/bf193ff07ca3294e518ead6ed563ea07.jpg" width="716" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/3d94f3c40a2fcd12ec98cf2d2002ce0c.jpg" width="716" height="1080"]
 13. Random 日常

  [img src="https://catf.me/photos/1609a3d5ca4bdf1643e0206949ea2051.jpg" width="1080" height="1624"] [img src="https://catf.me/photos/0fffffffb1691afc55fd5d33bd5761d7.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/d6585f53004fffd06f3d26661be7ea7e.jpg" width="1080" height="1618"] [img src="https://catf.me/photos/d7ba7929516451faf259830891db9516.jpg" width="1080" height="1440"] [img src="https://catf.me/photos/98d28aef8d11109adb338af99b817f25.jpg"] [img src="https://catf.me/photos/3e0821fc732df37c0de683eb2dc5a391.jpg" width="1080" height="1926"] [img src="https://catf.me/photos/777ccca1b4c02638696726d29044cb4e.jpg" width="1080" height="864"]
 14. 周一的早上我只想摸鱼……
 15. 有一堆衣服,当观察者睡着不再观察的时候,他们会出现在椅子上。然而当观察者醒来进行观察的时候,他们又会回到床上。
 16. 考虑(纯想)在京都或大阪投资民宿得怎么经营得多久才回本(- -
 17. [img src="https://catf.me/photos/31224a2c2f7fb380b579adde26e4b7cf.jpg" width="1080" height="720"] [img src="https://catf.me/photos/0e96712965ba24412643c2a3f3c18d46.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/e36a29f53ab43bc5d8d68601a51bc90b.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/4c2ab1acdf4dfbf29cbe5c93657d40df.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/e1a99c98d6252f383a233934ed487a22.jpg" width="1080" height="1622"]
 18. 月がきれい、君も

  [img src="https://catf.me/photos/f3e287e71511f5b3bfd3167eef984334.jpg" width="1080" height="1620"]
 19. 街头

  [img src="https://catf.me/photos/adaab2cca1a4f3fe36ce1552a63f8fee.jpg" width="1080" height="1347"] [img src="https://catf.me/photos/09a77a8907a0b726ce1044558de5ed3d.jpg" width="1080" height="1624"] [img src="https://catf.me/photos/9d3a5b7a226a1a5daa32335c312a5295.jpg" width="1080" height="1628"] [img src="https://catf.me/photos/7ac70a5b49132712e4a8b945d652c303.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/b9de25a819df3c01026f7797280994a8.jpg" width="1080" height="1355"] [img src="https://catf.me/photos/02d9b133b9c6860585a363427e8b95ec.jpg" width="1080" height="1929"] [img src="https://catf.me/photos/f2c11ca46a29cc01a4e3271db399d3bc.jpg" width="1080" height="1924"]
More