Forgot password?
yqjun
 1. 正月的奈良吉野山之行

  [img src="https://catf.me/photos/0024dbead3483476cb7b2bf52a983ddc.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/997102cabe2d734f8e5c9debe152e5a6.jpg" width="1080" height="720"] [img src="https://catf.me/photos/663dfe836926017119a4b143a3dea055.jpg" width="1080" height="720"] [img src="https://catf.me/photos/ad45533320bf24f96d622ed8661ec30f.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/d386468c997156cfeec9ca8f5bf2371e.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/e4e5361403aaf8a9b29a6c74938a38bc.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/436c1392a05caed2b7d1b7727fc7952e.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/054e0711b7176a693d1cd28cd465652f.jpg" width="1080" height="1728"] [img src="https://catf.me/photos/452a8ef0b77c99e70e5117bbbed43abf.jpg" width="1080" height="720"]
 2. 2020通勤路的第一天

  [img src="https://catf.me/photos/0ae58e44be0dbafdc719bf34e40bb99c.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/8d91ee8a6d4ddfbeb7aff5588c0ead9c.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/06c54495c3a50729106f013fe85cbabb.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/2aec1f2955b2044d2ded3ffa2332e2a9.jpg" width="1080" height="716"]
 3. おやすみなさい

  [img src="https://catf.me/photos/466934bf499b703de7d363ae1966b472.jpg" width="1080" height="708"]
 4. 「2020の初め」[link url="https://note.com/yqkei/n/n496637578649"] (不知道中国大陆能不能访问
 5. 2020 开始了

  [img src="https://catf.me/photos/53daaa11812c3d2fd82d72f468668c91.jpg" width="608" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/6d90d61ad94f1b977718e9e10067d593.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/a35e7c5c22922a38b70a22f18fb65447.jpg" width="810" height="1080"]
 6. [img src="https://catf.me/photos/9f03ff9e6510a1dfc0284b9e3cb67306.jpg" width="810" height="1080"]
 7. 或许放得下的话,2020 年会过得更轻松一些吧……
 8. 今年也是一个人

  [img src="https://catf.me/photos/0932d2af25162b4d6a94d35bfc3a98f0.jpg" width="719" height="1080"]
 9. 2019年最后一天,失眠
 10. B站,《京都一年》 [link url="https://b23.tv/av81343225"]
 11. 做了个 2019 的摄影集视频,先传了油管,B站还在是审核。 [link url="https://youtu.be/tluKC6E4j6k"]
 12. 逃来日本也逃不出父母的精神掌控
 13. 一夜亂夢
 14. 寂寞,是创作者的药。创作,是寂寞者的药。

  [img src="https://catf.me/photos/adfde8691662bae381feb301e99dcd83.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/5b9a214d5af838e0e4fa5336d122ac43.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/f961c6a6dd7b805d3562767b7a33ef2d.jpg" width="1080" height="716"] [img src="https://catf.me/photos/c809f08fedba101eb6c2985d0151a541.jpg" width="1080" height="716"]
 15. 怂、不知所措、迷茫 2019
 16. 圣诞的前奏中步入而立

  [img src="https://catf.me/photos/cd1e63684cf7dc564030da99ffd83f1c.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/70835e55c30a0c753b48eb6b21412df0.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/10fe15e83008d4b99efc085fbd3a3e00.jpg" width="1080" height="608"]
 17. 朝朝

  [img src="https://catf.me/photos/52dbf9d6ad616863e60d83c1019eff1f.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/158519902556a1fb9df471ddc83798c2.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/515b24b99f412de0bc213b01099a65fe.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/be0c91f793a3d0d533496454a76f62d8.jpg" width="810" height="1080"]
 18. 暮暮

  [img src="https://catf.me/photos/8595ff56f6174de9833859bf4a5ac47d.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/75db18f7566c4c5b7e72ba79afa04abb.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/de253291f71348c24d4fb82444a6343d.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/d3f058446efc721a2d5fd9e87e3eb2d1.jpg" width="810" height="1080"]
 19. 明年可能可以去做新的项目,而且都是日本人!来了一年终于可以讲日语了!可能避免了无业之春……熬出头了……
 20. 不想当程序员了
More