Forgot password?
YuMiKo
YuMiKo

为什么不能发日志!!!!!!!!

angelcn
兔控
不会吧,我今天都发了几篇了...
2010-08-18 14:26:24
YuMiKo
Yumii兔控
不知道为什么我不能哎!!气死我啦!
2010-08-18 14:30:30
angelcn
兔控Yumii
试试用Chrome?
2010-08-18 14:39:20
YuMiKo
Yumii兔控
没用!
2010-08-18 14:40:28
Dew
Dew
没用个P!你又没试过!
2010-08-18 14:41:32
YuMiKo
YumiiDew
试过啦~~早就下载了!!
2010-08-18 14:43:11
Dew
DewYumii
喔?截个图给我看看- -
2010-08-18 14:48:21
YuMiKo
YumiiDew
不能吗!!不能发日志啊!!
2010-08-18 14:49:08
Dew
DewYumii
MD你不会截图发到其他地方啊!
2010-08-18 14:51:01
Catfan
Catfan
是否有些什么错误提示呢?可否告诉一下?
2010-08-18 14:52:59
YuMiKo
YumiiDew
好啦好啦!要发什么图啊??
2010-08-18 14:53:05
Dew
DewYumii
= = 在Chrome界面下的CatFan
2010-08-18 14:55:28
YuMiKo
YumiiCatfan
不知道。。每一次按日志 网页就会自动关掉!
2010-08-18 14:55:49
YuMiKo
Yumii
@dew可以了吗!!
2010-08-18 15:00:09
dianxincha
喵饭里一只兔纸喵
摸摸,淡定~~
2010-08-18 15:00:26
Catfan
CatfanYumii
如果浏览器没有提示错误的话,很有可能是被杀毒软件认乱判断了..试试关闭杀毒软件后试试..
2010-08-18 15:03:18
YuMiKo
YumiiCatfan
哦!
2010-08-18 15:04:34
doomtoll
独木桃
日志功能要求人品值大于等于六点二
2010-08-19 00:08:54