zhangyue00
zhangyue00

这个圣诞节过的真纠结≥﹏≤!因为一个生統考试紧张的出现应激性急性肠炎!48个小时只吃了一半的苹果睡了不到5个小时!凌晨所有人起床后都觉得自己萌萌(蠢蠢)哒!!!

VickyClr
zhangyue00去医院了吗?好些了吗?身体要紧。2014-12-26 12:30:48
zhangyue00
zhangyue00去过了!并且吃了药!谢谢关心!很温暖(。・ω・。)!2014-12-26 13:01:36
VickyClr
zhangyue00那就好~2014-12-27 14:12:44
zhangyue00
zhangyue00么么哒!2014-12-28 07:57:55
VickyClr
zhangyue00么么哒~2014-12-28 08:56:35