zhangyue00
zhangyue00

期末复习,所有人都想吐,大家一直的建议是:都别学了,找个好人就嫁了吧!

yqjun
Y君zhangyue00红包已经封好了w2015-01-02 13:29:59
zhangyue00
zhangyue00Y君这个 !太快了吧!2015-01-03 03:50:44
yqjun
Y君zhangyue00哈哈那好吧,我拆开了自己用了w,下次再包。(复习甘巴爹2015-01-03 03:56:50
zhangyue00
zhangyue00Y君呜呜呜呜呜呜呜!我的红包!(#゚Д゚)2015-01-03 05:15:19
yqjun
Y君zhangyue00面包会有的,红包也会有的。在不久的将来 2332015-01-03 05:25:05
zhangyue00
zhangyue00Y君那我就妥妥的等着了!2015-01-03 09:17:39