Forgot password?
zhangyue00
zhangyue00

Tsix and Xist 看了两个星期才突然搞懂这两个词之间微妙的关系╭( ・ㅂ・)و ̑̑

lotusrut
猫耶zhangyue00
跟上下类似?
2015-11-16 12:00:54
shiyue
柏木zhangyue00
什么关系?
2015-11-16 12:14:14
zhangyue00
zhangyue00柏木
前一个反过来就是后一个
2015-11-16 12:35:18
zhangyue00
zhangyue00猫耶
\(^o^)/YES! 几分钟搞懂了我两个星期才明白的问题
2015-11-16 12:36:12