ziegfeld
ziegfeld

夏目友人帐,第一季第一集。ED开头怎么这么像听过呢?难道是海角七号那台湾电影里?

bazhao
角兎同一位歌手……2011-07-15 20:43:40
ziegfeld
斯普特尼克恋人角兎原来如此~2011-07-15 20:48:19
562842824
井上心叶原来如此2011-07-16 04:17:56
netcat
netcat中孝介,海角七号里那个日本男歌手。2011-07-16 04:46:16
ziegfeld
斯普特尼克恋人netcat嗯嗯!对是他!一说我就来印象了2011-07-16 04:52:23
netcat
netcat斯普特尼克恋人你现在开始补第一季么?2011-07-16 04:54:08
ziegfeld
斯普特尼克恋人netcat恩纳看了三集就没动力了又看了第二季第一集。。2011-07-16 04:56:19