Forgot password?
Darkness
 1. Darkness
  姆Q……有没有人来告诉我……高达是什么意思……
 2. Darkness
  那么?
 3. Darkness
  看见了吗,还是什么都没看见呢?
 4. Darkness
  喵友就是加载太慢了……
 5. Darkness
  可以期待的,期待在何方?
 6. Darkness
  圣诞节快乐,才不是呢。
 7. Darkness
  这个世界是否在某一刻从无到有?
 8. Darkness
  &挂科……真讨厌……
 9. Darkness
  未来日记,黑的还真是厉害啊。
 10. Darkness
  撒有那拉,公主大人。
 11. Darkness
  听说今天晚上爱尔奎特会觉醒的样子,红月都出来了哦~
 12. Darkness
  啊~考试真讨厌~!
 13. Darkness
  一个人……好寂寞啊……
 14. Darkness
  那个,或许我是正常的死宅?
More