inomi
inomi

耳朵颜色忘记换了www

重来一下,不知道颜色和原来那个一样么……耳朵颜色忘记换了www
skog
肚几肚几好亮>o<2011-07-08 11:15:08
inomi
claw柴茶肚几肚几诶0v0?有么?我觉得挺暗的www2011-07-08 11:16:11
skog
肚几肚几claw柴茶历数刚才那几个你这个最亮了。2011-07-08 11:16:47
inomi
claw柴茶肚几肚几好像是……=v=……毛色是白色的啊咩www2011-07-08 11:18:09
lusong1900
lusong萌翻了!2011-07-08 11:28:11
inomi
claw柴茶lusong嘛,还好还好www我喜欢蓝色系的东东www2011-07-08 11:29:51