nana
nana

Σ( ° △ °|||)︴

Σ( ° △ °|||)︴
airlandon
youkali嘿嘿2012-01-01 06:11:00
nana
nanayoukali为什么会这样?2012-01-01 06:12:23
airlandon
youkalinana一个符号而已。原理不知道。2012-01-01 06:13:00
nana
nanayoukali刚刚突然出现一斜杠,我一点,一部分就不见了,其实若不是喵友我会觉得挺好玩的···2012-01-01 06:15:41
angelcn
兔控怎么会这么神奇?....(⊙﹏⊙)2012-01-01 09:25:36
nana
nana兔控你有没有试过?2012-01-02 05:42:35