wenwenlive
wenwenlive

穿高跟一小时以上就会开始两腿打颤。

lihao
李好这孩子以前没穿过么?2010-08-01 02:12:08
rockpri
喵小仙儿~多走走~~我比较幸运,第一次穿上就能跑的~而且是8cm的跟2010-08-01 05:39:08