Forgot password?
zuojianbufei
 1. zuojianbufei
  我还是舍不得就这样老去或死亡啊。
 2. zuojianbufei
  Hi ! Long time no see.
 3. zuojianbufei
  谁在前世约了我,又在今生放我鸽子。
 4. zuojianbufei
  经常换头像换ID的不是缺爱就是缺钙
 5. zuojianbufei
  在豆瓣上看到“牛牛酱”说:一句著名的吉卜赛人谚语:“在我死后,请将我站立着掩埋,因为我跪着活完了一生。”——突然觉得,这话不仅仅是讲给吉普赛人……
 6. zuojianbufei
  爱是一种难以描述准确的东西,当我身处其中时,我总是急着把自己全部的热爱和温柔都交给对方去挥霍。
 7. zuojianbufei
  漫漫人生路,路痴在迷路。
 8. zuojianbufei
  大家好,我是...
More