Forgot password?
farley
 1. 发现学校gw楼外墙有一窝小猫。目测一个多月大。可是宿舍不让养啊,要不就抱走了。或说如果养猫就把它圈在屋里 没有人 也怪可怜的 。猫还是给老人养好
 2. RT @blogtd: 终于搞清楚了,试验证明,无论你将什么exe文件改名为QQ.exe,运行后360隐私管理器都会进行监视,并汇报该文件侵犯你的隐私云云.实在懒得评价它. #360
 3. 100928

  [img src="http://catf.me/photos/c304d650b5aa468ed5e89907bee6e542.jpg" width="370" height="483"]
 4. [video src="http://www.tudou.com/v/JeFxdOw-WKQ/v.swf"]
 5. you are being watched

  [img src="http://catf.me/photos/3ebf44d2a4f8f4b111efff3aa6c5824b.jpg" width="640" height="480"]
 6. 你说什么!

  [img src="http://catf.me/photos/bd5a4cb6f47b0524a900554315d7e8a2.jpg" width="500" height="374"]
 7. 又是这个表情

  [img src="http://catf.me/photos/42db740c8883bcad38a1c5a244512fae.jpg" width="333" height="500"]
 8. 貌似见过

  [img src="http://catf.me/photos/e9c77d233a88c099b0a0d23fd8f89147.jpg" width="500" height="570"]
 9. 100921

  [img src="http://catf.me/photos/a3750a57566ff2490522321c1fd74d88.jpg" width="600" height="400"]
 10. 这是神马生物

  [img src="http://catf.me/photos/6b9ce4f6522808038cfa697fd58e1656.jpg" width="380" height="500"]
 11. w

  [img src="http://catf.me/photos/fc90c5d486c80f7d9c50a2d7bb938204.jpg" width="510" height="382"]
 12. 100919

  [img src="http://catf.me/photos/fce5f28c4ac38ef76dc0e6c48f4ea722.jpg" width="500" height="342"]
 13. 斗鸡眼。。

  [img src="http://catf.me/photos/c803ba8baef393210846913e21325ce7.jpg" width="500" height="667"]
 14. [link url="http://www.howtogeek.com"]不赖 还好哥懂点英语
 15. 100917

  [img src="http://catf.me/photos/7131fca19fba6d397e2daad861866ebb.jpg" width="357" height="480"]
 16. 100916

  [img src="http://catf.me/photos/723cf814eb216079a74914d4d8a4c72a.jpg" width="399" height="600"]
 17. 起来晚了
 18. 白日做梦

  [img src="http://catf.me/photos/cf732554db5210b0b50be6af75ed87b4.jpg" width="359" height="500"]
 19. 100911

  [img src="http://catf.me/photos/8eb8d3096327ada1b1034e3d1ae42659.jpg" width="640" height="426"]
 20. 猫和狗

  [video src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjAxMjIxNjg4/v.swf"]
More